วัตถุประสงค์
   เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ เทคนิค กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เป็น Best Practice ในส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สามารถคิด วิเคราะห์ และรักที่จะสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง (Child Centric) หรือรูปแบบการเรียนรู้ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติจริง (Action Learning) ในปฏิทินกิจกรรมประจำปีของโรงเรียนต่าง ๆ

เนื้อหา

 • Role of school principle and teacher
 • Child psychology
 • Action learning both subject matter and social responsibility/ethic
 • การ ให้ความรู้เเละ engage ผู้ปกครอง เเละ ชุมชน ทั้ง lecture base and activity base.
 • School activities annual calendar.
 • ICT and internet literacy.

วิธีการ

 • Roadshow ใน5 Cluster โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเลือกห้องworkshopได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ซึ่งสามารถถาม-ตอบข้อสงสัยจากวิทยากรได้โดยตรง
 • บันทึกเทปทุกBest Practice แล้วนำไปเผยแพร่ที่เว็บไซต์ www.pracharathschool.go.th และwww.PPPconnexted.com เพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถเข้ารับชมและติดตามครบทุกBest Practice
 • มีการติดตามผลโดยการตอบแบบถามออนไลน์ เพื่อนำมาขยายผลและปรับปรุงการดำเนินงานและเป็นข้อมูลสำหรับ School Partnerต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้กำกับติดตามระดับเขตตรวจราชการ (School Coordinator)
 • รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่
 • ศึกษานิเทศก์ (School Mentor)
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐ
 • School Partner


รายนาม Best Practice

จุดเด่น

 • มีความเป็นเลิศทางคุณธรรม วิชาการและกีฬา
 • เน้นการสอนตามแนวคิดการศึกษาวิถีพุทธ
 • เน้นการศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทยดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการอบรม :
VDO การอบรม :
จุดเด่น

 • ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยเน้นสอนให้เป็นคนที่มีจิตสารธารณะและเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ใช้เครื่องมือ "Think Pair Share" โดยการหาเรื่องที่ทุกคนอยากรู้เหมือนกัน และให้จับคู่เริ่มจาก 2-3 คน จนได้เรื่องเดียวกันทั้งห้อง
 • ให้ความสำคัญเรื่อง "Learning for Understanding" คือให้นักเรียนสามารถคิดต่อยอดโครงการทำธุรกิจได้ด้วยตนเอง
 • ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยคามเข้าใจ โดยครูจะประเมิณความเข้าใจของนักเรียน ด้วยการให้นำเสนอที่เรียกว่า "Show and share"VDO การอบรม :
จุดเด่น

 • หลักสูตร จัดหลักสูตรการเรียนรู้ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individual Education Plan หรือ IEP )
 • มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมและความสามารถของผู้เรียนร่วมกับผู้ปกครอง
 • ให้มีวิธีการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ทั้งเรียนในระบบ เรียนนอกระบบ และเรียนตามอัธยาศัยVDO การอบรม :
จุดเด่น

 • ส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการครูและนักเรียน โดยลักษณะของโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
 • เน้นกิจกรรมพัฒนาการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนซึ่งจะต้องร่วมกันทำกิจกรรมคุณธรรม
 • เน้นการฝึกนักเรียนให้มีกระบวนการคิดเชิงระบบ มีการคิดวิเคราะห์ และใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ครอบครัวและชุมชนดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการอบรม :
VDO การอบรม :
จุดเด่น

 • การสอนน้อย (Teach Less) เรียนรู้ด้วยตนเองมาก (Learn More)
 • จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Constructionism เด็กจะเรียนรู้ได้ดี ต้องนำเรื่องที่เด็กชอบมาให้เด็กลงมือทำ
 • เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน (Learning how to learn) ทำให้ผู้เรียนคิดที่จะคิดต่อไปเองได้ (Thinking about Thinking) บนความเชื่อที่ว่า มนุษย์ทุกคนสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลาVDO การอบรม :
จุดเด่น

 • หัวใจสำคัญที่จะทาให้การเรียนรู้ประสบความสาเร็จ นำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คือครูจะต้องสร้างให้นักเรียน อยากพัฒนาตนเอง อยากเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “ฉันทะในการเรียน สร้างได้ และต้องสร้าง การศึกษาจึงจะสาเร็จ”
 • มุ่งเน้นการศึกษาวิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษา ในรูปแบบของโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต (Boarding School)ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการอบรม :
VDO การอบรม :
จุดเด่น

 • โรงเรียนวิถีพุทธปัญญา ที่นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความเป็นนักศึกษาตลอดชีวิต ทั้งวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต เพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเอง พร้อมสร้างประโยชน์สุขต่อส่วนรวม
 • ทุกคนสามารถเรียนรู้ พัฒนา และสร้างประโยชน์สุขต่อตนเองและผู้อื่นได้ตามหลักไตรสิกขา หรือภาวนา ๔ ( ๒ นอก ๒ ใน ๒ ระดับ) *แนวคิดการศึกษาวิถีพุทธดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการอบรม :
VDO การอบรม :
จุดเด่น

 • จัดการเรียนรู้ และจัดหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม มีพื้นฐานความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ได้ดี มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้ได้ตามความสนใจ มีความสามารถในการจัดการงานของตนได้ดี
 • มีทักษะที่จำเป็นต่อโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิต รวมถึงมีทักษะที่สำคัญๆ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พร้อมที่จะเผชิญกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตอย่างมีความสุข
  สนุก...ในวัยอนุบาล
  ชวนสืบค้น...ในวัยประถม
  ท้าทายศักยภาพ...ในวัยมัธยมVDO การอบรม :
จุดเด่น

 • มีการนำเทคโนโลยีของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
 • มีการประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อประกอบการเรีบนการสอนให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
 • ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยี ด้วยการสืบค้นสาระความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้แบบใหม่ผ่านสื่อดิจิทัล ที่ได้รับจากโครงการทรูปลูกปัญญาดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการอบรม :
VDO การอบรม :
จุดเด่น

 • หลักสูตรตามระบบบริติช เน้นบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ ให้เด็ก ๆ เรียนและเล่นไปด้วยกัน
 • เน้นการสอนให้นักเรียนรู้จักยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างและได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อม ๆ กัน
 • เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านกระบวนดังนี้
  - การสื่อสาร (สอนการพูดและฝึกฟังในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต่างกัน)
  - การพัฒนาทักษะทางกายภาพ (ฝึกการควบคุม เคลื่อนไหวร่างกาย พร้อมทานอาหารที่มีประโยชน์)
  - การพัฒนาทางอารมณ์
  - การอ่านออกเขียน รวมถึงสอนการคิดอย่างมีตรรกะ และฝึกให้เข้าใจโลกและสิ่งแวดล้อมรอบตัวVDO การอบรม :