แบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐ


1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://surveyschool.pracharathschool.go.th โดยสามารถทำแบบเก็บข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ภายในเว็บไซต์จะมี แบบเก็บข้อมูล 6 แบบ ได้แก่ข้อมูลที่ต้องการเก็บจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ครูภาษาอังกฤษ โรงเรียน และชุมชน โดยผู้ให้ข้อมูลเลือกกรอกตามกลุ่มของตน โดยระบบจะแสดงจำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการ พร้อมจำนวนที่เหลือ2. เริ่มทำแบบเก็บข้อมูลโดยกรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และตอบคำถามจนครบทุกข้อ
3. ระหว่างการตอบคำถาม ระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ (auto save) หากมีปัญหาในการตอบ หรือคอมพิวเตอร์ขัดข้องให้เปิดหน้าจอเข้าใหม่ พร้อมใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลเดิมจะถูกดึงกลับมาโดยอัตโนมัติ
4. หากมีปัญหาในการใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เนื่องจากเลขบัตรประชาชนซ้ำ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ (admin) ตามเบอร์หรืออีเมลที่ระบุไว้ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ หรือให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของญาติใกล้ชิดแทน