แบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐ


ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ ผู้ปฏิบัติหน้าทีรักษาราชการแทน กำหนดวันจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนและจัดเตรียมความพร้อมก่อนการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียด ทำความเข้าใจการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด และขั้นตอนในการกรอกข้อมูล
2. คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลตามจำนวนและเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดในหัวข้อ “ผู้ให้ข้อมูล”
3. จัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เช่น
วิธีที่ 1 : นัดหมายผู้ให้ข้อมูลมาตอบแบบเก็บข้อมูลในห้องเรียนที่มีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ประจำทุกห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว หรือ นัดหมายพร้อมกันที่ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการตอบแบบเก็บข้อมูลออนไลน ์
วิธีที่ 2 : เก็บข้อมูลขณะที่ครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียนหรือชุมชนโดยรอบ โดยการนำโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ไปให้ชุมชน หรือผู้ปกครองตอบแบบเก็บข้อมูล หรือจัดทำเป็นเอกสาร และนำมาพิมพ์ใส่ระบบอีกครั้ง กรณีที่ผู้ให้ข้อมูลไม่สะดวกในการกรอกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ
ข้อแนะนำ
- ควรชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลและกล่าวย้ำให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของประเทศ โดยการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ไม่มีผลได้ผลเสียใด ๆ ต่อผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลเตรียมเลขประจำตัวประชาชน13 หลักเพื่อกรอกลงระบบ
- กรณีจัดเก็บแบบวิธีที่ 1 ในห้องคอมพิวเตอร์ ควรมีผู้ดูแลคอยตอบข้อซักถามต่าง ๆ แก่ผู้ให้ข้อมูล
- กรณีเก็บข้อมูลกับนักเรียนระดับเล็ก ควรมีผู้ช่วยเหลือในการถามคำถามและกรอกคำตอบ
4. เมื่อดำเนินการตอบแบบเก็บข้อมูลครบตามที่กำหนดแล้ว ให้โรงเรียนแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
5. โครงการจะประมวลผลสำรวจจากแบบเก็บข้อมูล และนำไปแสดงผลข้อมูลบนระบบ Dashboard ผ่านเว็บไซต์ www.pracharathschool.go.th
5.1 ให้โรงเรียนนำข้อมูลตัวชี้วัดที่ได้จากการแสดงผลข้อมูลบนระบบ Dashboard แจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 5.2 ให้โรงเรียนใช้ข้อมูลตัวชี้วัดที่ได้ในการจัดลำดับความสำคัญในเรื่องที่ต้องการส่งเสริมให้นักเรียน พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน โดยให้ผู้แทน ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ