แบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐ


      โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) ได้จัดทำแบบเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลบริบทต่าง ๆ ของโรงเรียนในโครงการ เพื่อประเมินความก้าวหน้าของการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน และส่งเสริมนักเรียนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตามเป้าหมายของโครงการ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการวางแนวทางเพื่อพัฒนาโรงเรียนในอนาคตต่อไป จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง ข้อมูลจากท่านจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลจะต้องเตรียม เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล และควรศึกษาขั้นตอนการตอบแบบเก็บข้อมูลให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ http://surveyschool.pracharathschool.go.th

ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

  • แบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดครูประจำชั้น ครูภาษาอังกฤษ และผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ส่งภายในวันที่ 24 เมษายน 2560
  • ส่วนแบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560