แบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐ


ตัวชี้วัดในโครงการแบ่งเป็น 3 หมวดหลัก ได้แก่ ตัวชี้วัดนักเรียน ตัวชี้วัดครู และตัวชี้วัดโรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้