กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

 

แนะนำ Application ยอดนิยมในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนำไปใช้สร้างกิจกรรมต่างๆ เพิ่มความน่าสนใจและความสนุกสนานในการเรียนการสอน  (เอกสารประกอบ งานอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT Talent ภาครัฐ)

 

ภาพ : ZIPGRADE

ZIPGRADE
Zipgrade : Application ที่ใช้ตรวจกระดาษคำตอบแบบหลายตัวเลือก โดยใช้วิธีการตรวจผ่าน Smartphone ส่องบนกระดาษคำตอบที่ทาง ZipGrade เตรียมไว้ให้

 

ภาพ : PLICKER


PLICKER

Plicker : เป็นเครื่องมือในการช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดการในห้องเรียน เช่น การทำแบบฝึกหัด การเช็คชื่อ โดยมีกระดาษเป็นโค้ดให้นักเรียนถือ ซึ่งกระดาษดังกล่าวจะมีด้านที่ต่างกันทั้ง 4 ด้าน และมีตัวเลขเฉพาะของนักเรียนแต่ละคนอยู่ที่มุมกระดาษ

 

ภาพ : QUIZIZZ


QUIZIZZ

Quizizz : Application ช่วยสร้าง แบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ได้ฟรี ผู้เรียนทำแบบทดสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ SmartPhone ที่เชื่อมต่อระบบ Internet ผู้เรียนทราบผลการสอบทันที และผู้สอนได้รับรายงาน (Report) ผลการสอบและบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

 

ภาพ : EDpuzzle

 

Edpazzle : Application สร้างสื่อการเรียนการสอนซึ่งอยู่ในรูปแบบ VDO สามารถใช้ตัดต่อVDO แทรกคำถามคั่นระหว่างการดูวิดีโอ แทรกการเล่าเรื่องหรือหยุดเพิ่ม comment ใน VDOนอกจากนี้ยังมีเมนู My Classes สำหรับจัดการห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการ assign VDO ให้กับผู้เรียน อีกทั้งสามารถตรวจสอบสถานะและผลลัพธ์จากการตอบคำถามของผู้เรียนได้ด้วย

 

ภาพ : Padlet

 

Padlet

Padlet : กระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ รองรับผู้ใช้หลายคน ผู้ใช้สามารถเข้ามาอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เขียนคำถาม คำตอบ หรือสรุปเนื้อหา เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นของนักเรียนและครูหรือเพื่อนๆ ในชั้นเรียนได้ดี

 

Tags