ศธ.สานพลัง รัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐ กระทรวงศึกษาธิการ 
จากนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศ จึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ โดยได้รับความร่วมมือของภาครัฐระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเอกชนอีก 22 หน่วยงาน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษา
ของประเทศ และแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ขณะเดียวกันปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ครอบคลุม คือ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การผลิตและพัฒนาครู  การผลิตและพัฒนากำลังคนและงานวิจัย การบริหารจัดการ การประเมินและพัฒนามาตรฐานการศึกษา และ ICT เพื่อการศึกษา
อีกทั้ง บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีความเห็นและข้อกำหนดร่วมกันในด้านการพัฒนาและยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้นำในการบริหารสถานศึกษา ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ซึ่งสามารถเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการสื่อ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning, Critical Thinking) จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาจิตสาธารณะการบริการชุมชนและสังคม รวมถึงการยกระดับความสามารถด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสู่ระดับนานาชาติ โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการแรก ๓ ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐตำบลละ 1 โรงเรียน จากทั่วประเทศ 7,424 โรงเรียน ขณะที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้ร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้ารับการพัฒนาในระยะแรก จำนวน 3,322 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3,093 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 184 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 31 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 14 โรงเรียน และจะดำเนินการพัฒนาโรงเรียนอื่นๆ จนครบทั้งหมด 7,424 โรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้การทำงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 258/2559 MoU โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED)

ทำเนียบรัฐบาล – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) โครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED (Leadership Program for Sustainable Education) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ

ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ผนึกความร่วมมือสานพลังประชารัฐ

ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ผนึกความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษานำร่องโรงเรียนต้นแบบประชารัฐ 7,424 แห่ง ทุกตำบล ทั่วประเทศ

โครงการโรงเรียนประชารัฐ

“โครงการโรงเรียนประชารัฐ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

แนวทางดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในการประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนประชารัฐ

ประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนประชารัฐ

"โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ" จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการระยะที่ 1 ทั่วประเทศ 3,342 โรงเรียน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ รวมทั้งนายศุภชัย เจียรวนนท์ ...