แนวทางดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนประชารัฐ กระทรวงศึกษาธิการ 
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

  

     พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาผู้นำให้สัมฤทธิ์ผล ซึ่งถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเริ่มจากโรงเรียนต้นแบบในทุกตำบล รวมทั้งสิ้น ๗,๔๒๔ โรงเรียน โดยทางภาครัฐและภาคเอกชน ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าหลักเกณฑ์ เพื่อนำร่องเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ จำนวน ๓,๓๔๔ โรงเรียน ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่คณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำได้วางไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จึงได้ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี รมช.ศธ. กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ในระยะที่ 1 จำนวน 3,342 คน และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงการบริหารมีแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติในโรงเรียน รวมถึงสามารถบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐแบบมีส่วนร่วมได้ ซึ่งมีกิจกรรมการนำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ โดยคณะทำงานกลุ่มย่อยทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพทางการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาและการเปิดเผยข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ การประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จิตสาธารณะ และด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

กลุ่มที่ 3 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และการมีส่วนร่วมของชุมชน

กลุ่มที่ 4 การพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของชาติ

กลุ่มที่ 5 การพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีแห่งอนาคตและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาค

     โครงการโรงเรียนประชารัฐจึงเป็นโครงการที่ทั้ง 3 ภาคส่วนได้มาร่วมมือกันขับเคลื่อนซึ่งกำหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ใช้กลไกลจากประชารัฐร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการศึกษา การลดความเหลื่อมล้ำ การเพิ่มคุณภาพคน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมโยง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทำให้แต่ละฝ่ายเข้าใจความต้องการซึ่งกันและกันมากขึ้น นับว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ อันจะส่งผลให้การดำเนิ นโครงการโรงเรียนประชารัฐ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ดูภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.990232861072971.1073742327.100...

ที่มา : http://www.moe.go.th/

 


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 258/2559 MoU โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED)

ทำเนียบรัฐบาล – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) โครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED (Leadership Program for Sustainable Education) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ

ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ผนึกความร่วมมือสานพลังประชารัฐ

ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ผนึกความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษานำร่องโรงเรียนต้นแบบประชารัฐ 7,424 แห่ง ทุกตำบล ทั่วประเทศ

โครงการโรงเรียนประชารัฐ

“โครงการโรงเรียนประชารัฐ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ศธ.สานพลัง รัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในการประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนประชารัฐ

ประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนประชารัฐ

"โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ" จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการระยะที่ 1 ทั่วประเทศ 3,342 โรงเรียน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ รวมทั้งนายศุภชัย เจียรวนนท์ ...