กำลังโหลดข้อมูล

ตัวเลือกการค้นหา


3,351 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 บะยาวพัฒนาศึกษา ขยายโอกาส อ.วังสามหมอ
จ.อุดรธานี
66.69 -
3.48 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 4.17
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 3.43
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 1.52
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 0.47
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 3.50
-
2.00 1. การพัฒนาตนเองของครู : 3.50
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 1.00
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 1.00
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 1.00
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 3.50
- 12 203 14 235,000 BBL พิมลพรรณ ชัยพานนท์วิชญ
2 บ้านอูนนา ขยายโอกาส อ.นาหว้า
จ.นครพนม
63.84 -
-
- 6 155 11 - OBEC ศึกษานิเทศก์ประจำเขตพื้นที่
3 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) ประถม อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี
62.69 -
-
- 8 138 8 290,000 SCG ณัฐกฤษ์ ศิริฤกษ์อมรกุล
4 บ้านหนองเงือก ขยายโอกาส อ.ป่าซาง
จ.ลำพูน
60.55 -
3.91 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 4.31
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 3.68
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 3.29
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 1.00
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 3.79
-
4.88 1. การพัฒนาตนเองของครู : 5.00
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 4.50
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 5.00
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 5.00
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 0.00
- 15 122 11 100,000 TRUE พลวัฒน์ ริ้วทอง
5 บ้านหนองหินโคน ประถม อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
60.47 -
3.28 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 3.75
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 3.57
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 1.46
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 0.74
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 3.10
-
3.90 1. การพัฒนาตนเองของครู : 1.00
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 5.00
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 3.50
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 5.00
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 5.00
- 5 381 13 200,000 CPF วิเชียร สุวอ
6 บ้านหลวง ประถม อ.เชียงของ
จ.เชียงราย
60.31 -
2.79 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 3.01
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 3.21
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 1.56
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 0.49
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 2.49
-
4.20 1. การพัฒนาตนเองของครู : 5.00
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 5.00
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 1.00
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 5.00
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 5.00
- 5 99 8 100,000 TRUE วันทนา ก้อยพลอย
7 บ้านร่องแมด ประถม อ.จุน
จ.พะเยา
59.91 -
3.47 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 3.94
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 3.81
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 1.56
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 0.36
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 3.32
-
2.60 1. การพัฒนาตนเองของครู : 1.00
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 1.00
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 1.00
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 5.00
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 5.00
- 7 109 8 200,000 TRUE ศุภกิจ อรรณพพรชัย + ICT Talent
8 วัดไผ่งาม ประถม อ.ศรีมโหสถ
จ.ปราจีนบุรี
58.81 -
3.41 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 3.68
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 3.42
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 2.50
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 1.74
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 3.50
-
0
- 6 121 8 50,000 TRUE วราวุธ เอื้อวิทยาศุภร
9 บ้านบุญนาค ขยายโอกาส อ.เทิง
จ.เชียงราย
58.74 -
3.70 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 4.30
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 4.05
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 1.70
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 0.69
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 3.19
-
3.40 1. การพัฒนาตนเองของครู : 1.00
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 5.00
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 1.00
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 5.00
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 5.00
- 11 109 11 - OBEC ศึกษานิเทศก์ประจำเขตพื้นที่
10 บ้านสระสี่เหลี่ยม ประถม อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี
58.57 -
2.21 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 2.18
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 2.82
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 1.33
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 1.00
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 1.99
-
1.00 1. การพัฒนาตนเองของครู : 1.00
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 1.00
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 1.00
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 1.00
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 1.00
- 9 323 12 738,850 PTT ชีพ เลื่อนลอย
11 บ้านวังเยี่ยม ขยายโอกาส อ.วานรนิวาส
จ.สกลนคร
58.15 -
2.57 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 2.92
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 2.85
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 1.59
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 0.44
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 1.95
-
1.00 1. การพัฒนาตนเองของครู : 1.00
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 1.00
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 1.00
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 1.00
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 1.00
- 10 228 11 - OBEC ศึกษานิเทศก์ประจำเขตพื้นที่
12 แม่วะวิทยา ขยายโอกาส อ.เถิน
จ.ลำปาง
58.06 -
2.72 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 2.85
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 3.33
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 1.71
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 0.42
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 2.11
-
1.00 1. การพัฒนาตนเองของครู : 1.00
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 1.00
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 1.00
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 1.00
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 1.00
- 9 89 11 50,000 TRUE เกศสุดา มิตรรวมเสรี + ICT Talent
13 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา ขยายโอกาส อ.อาจสามารถ
จ.ร้อยเอ็ด
57.66 -
3.56 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 4.15
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 3.52
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 2.46
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 0.67
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 2.97
-
4.17 1. การพัฒนาตนเองของครู : 3.50
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 5.00
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 2.35
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 5.00
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 5.00
- 10 206 11 - OBEC ศึกษานิเทศก์ประจำเขตพื้นที่
14 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) ประถม อ.เมืองแพร่
จ.แพร่
57.16 -
2.87 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 2.90
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 3.71
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 1.78
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 0.97
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 2.19
-
1.00 1. การพัฒนาตนเองของครู : 1.00
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 1.00
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 1.00
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 1.00
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 1.00
- 8 99 8 - OBEC ศึกษานิเทศก์ประจำเขตพื้นที่
15 วัดเทพพิทักษ์ ประถม อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี
57.00 -
-
- 7 139 8 - OBEC ศึกษานิเทศก์ประจำเขตพื้นที่
16 บ้านคลองม่วง ขยายโอกาส อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค์
56.96 -
3.50 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 4.06
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 3.49
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 2.11
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 0.35
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 3.21
-
5.00 1. การพัฒนาตนเองของครู : 5.00
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 5.00
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 5.00
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 5.00
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 5.00
- 12 133 11 - OBEC ศึกษานิเทศก์ประจำเขตพื้นที่
17 บ้านหนองรี ประถม อ.บ่อพลอย
จ.กาญจนบุรี
56.89 -
3.49 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 4.02
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 3.46
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 2.70
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 0.91
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 2.75
-
4.45 1. การพัฒนาตนเองของครู : 4.50
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 5.00
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 2.75
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 5.00
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 5.00
- 20 492 16 80,000 TRUE สุปราณี สินน้ำคำ
18 วัดหน้าพระธาตุ ประถม อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี
56.57 -
3.64 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 4.37
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 2.94
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 3.00
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 1.50
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 0.00
-
0
- 7 151 8 124,400 PTT อัครเดช พงษ์ศักดิ์
19 ไตรราษฎร์สามัคคี ขยายโอกาส อ.เชียงกลาง
จ.น่าน
56.37 -
-
- 10 158 12 100,000 TRUE นวลพรรณ บุญเผื่อน
20 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ประถม อ.ท่าวังผา
จ.น่าน
56.33 -
4.39 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 4.70
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 4.62
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 2.56
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 1.00
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 4.81
-
4.70 1. การพัฒนาตนเองของครู : 5.00
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 5.00
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 3.50
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 5.00
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 5.00
- 6 106 8 80,000 TRUE พันพิศุทธิ์ เอี๊ยเจริญ
21 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) ประถม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด
56.29 -
3.48 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 4.22
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 3.44
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 1.48
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 0.42
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 3.36
-
4.20 1. การพัฒนาตนเองของครู : 5.00
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 5.00
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 1.00
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 5.00
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 5.00
- 9 133 8 - OBEC ศึกษานิเทศก์ประจำเขตพื้นที่
22 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) ขยายโอกาส อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด
56.09 -
3.18 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 3.78
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 3.39
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 1.30
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 0.43
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 2.89
-
3.70 1. การพัฒนาตนเองของครู : 4.50
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 5.00
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 1.00
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 4.00
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 4.00
- 10 193 11 - OBEC ศึกษานิเทศก์ประจำเขตพื้นที่
23 อนุบาลบ่อพลอย ประถม อ.บ่อพลอย
จ.กาญจนบุรี
56.07 -
3.72 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 3.87
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 4.19
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 1.87
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 0.84
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 4.19
-
4.90 1. การพัฒนาตนเองของครู : 5.00
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 5.00
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 4.50
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 5.00
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 5.00
- 38 967 27 - OBEC ศึกษานิเทศก์ประจำเขตพื้นที่
24 บ้านท่าเยี่ยม ประถม อ.ลำสนธิ
จ.ลพบุรี
55.83 -
3.41 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 4.23
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 3.10
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 3.00
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 4.00
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 2.00
-
0
- 1 99 8 - OBEC ศึกษานิเทศก์ประจำเขตพื้นที่
25 วัดโอ่(ปิปฺผลิกประชาสรรค์) ประถม อ.เมืองพัทลุง
จ.พัทลุง
55.59 -
3.72 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 3.80
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 3.76
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 4.18
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 0.64
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 2.90
-
4.30 1. การพัฒนาตนเองของครู : 5.00
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 5.00
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 1.50
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 5.00
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 5.00
- 10 152 8 - CPALL ณัฐกันต์ ปราบสงคราม
26 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง ขยายโอกาส อ.ทุ่งช้าง
จ.น่าน
55.33 -
2.87 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 2.85
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 3.69
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 1.88
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 0.42
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 2.28
-
1.00 1. การพัฒนาตนเองของครู : 1.00
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 1.00
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 1.00
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 1.00
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 1.00
- 11 189 11 100,000 TRUE ตรัยคุณ ศรีหงส์
27 บ้านคำโคกสูง ขยายโอกาส อ.วังสามหมอ
จ.อุดรธานี
55.14 -
3.00 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 3.48
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 2.97
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 1.67
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 0.96
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 2.98
-
3.90 1. การพัฒนาตนเองของครู : 5.00
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 3.50
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 1.00
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 5.00
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 5.00
- 15 300 13 300,000 BBL พิมลพรรณ ชัยพานนท์วิชญ
28 บ้านตากแดด ประถม อ.เมืองพังงา
จ.พังงา
55.05 -
-
- 6 59 8 319,000 Central Group ชิดชนก ก่อทวีชัย
29 บ้านป่าเร็ด ขยายโอกาส อ.นาทวี
จ.สงขลา
54.89 -
3.72 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 3.83
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 3.80
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 3.83
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 0.36
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 3.09
-
4.70 1. การพัฒนาตนเองของครู : 4.50
2. การจัดการเรียนการสอน Child Centric : 5.00
3. ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM) : 4.50
4. การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ : 4.50
5. ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ : 5.00
- 20 453 17 - OBEC ศึกษานิเทศก์ประจำเขตพื้นที่
30 แม่มอกวิทยา ขยายโอกาส อ.เถิน
จ.ลำปาง
54.69 -
4.40 1. ค่านิยมและคุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน : 4.54
2. ทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ : 4.25
3. ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ : 5.00
4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน : 4.00
5. ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ : 3.71
-
0
- 9 90 11 50,000 TRUE ชาญสิริ นิวาสานนท์