กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

สุภัทชา เจิมเมือง

รหัสพนักงาน
: 01025121
บรัษัท
: TRUE
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน จังหวัด
1 1014310124 วัดเชิงเลน พระนครศรีอยุธยา
2 1014310231 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
3 1014310133 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา