กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

พรรษวุฒิ เจนจิรวัฒน์

รหัสพนักงาน
: 01021221
บรัษัท
: TRUE
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน จังหวัด
1 1015670068 วัดบุญเกิด อ่างทอง
2 1015670069 วัดน้ำอาบ อ่างทอง
3 1015670023 วัดโคศุภราช อ่างทอง