กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

ทัศนีย์ ปรีทรัพย์

รหัสพนักงาน
: 01016075
บรัษัท
: TRUE
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน จังหวัด
1 1015670104 วัดยางมณี อ่างทอง
2 1015670117 โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) อ่างทอง
3 1015670102 วัดมะนาวหวาน (ราษฎร์วิริยะบำรุง) อ่างทอง