กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

นภัสนันท์ แป้นแจ้ง

รหัสพนักงาน
: 01015702
บรัษัท
: TRUE
ลำดับ รหัสโรงเรียน โรงเรียน จังหวัด
1 1018090165 บ้านหนองต่อ ชัยนาท
2 1018090149 วัดประชุมธรรม (สัจจะญาณ) ชัยนาท
3 1018090161 วัดราษฎร์ศรัทธาราม ชัยนาท