กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

นุสรา แสงทอง

รหัสพนักงาน
: 01009897
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1057120567 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย
7 150 8 ประถม 44.92 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 7 / 105 TRUE นุสรา
แสงทอง
2 1057120183 บ้านปล้องตลาด อ.เทิง
จ.เชียงราย
8 146 8 ประถม 42.64 50,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 70 / 105 TRUE นุสรา
แสงทอง
3 1057120178 บ้านตุ้มเหนือ อ.เทิง
จ.เชียงราย
10 106 11 ขยายโอกาส 37.18 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 90 / 105 TRUE นุสรา
แสงทอง