กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

นุชลี ลิ้มประสิทธิ์วงศ์

รหัสพนักงาน
: 01009263
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1048190046 บ้านคำสว่าง อ.เมืองนครพนม
จ.นครพนม
21 489 21 ขยายโอกาส 35.35 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 31 / 105 TRUE นุชลี
ลิ้มประสิทธิ์วงศ์
2 1048190278 โพนสวางนางิ้ววิทยา อ.ปลาปาก
จ.นครพนม
11 315 16 ขยายโอกาส 33.59 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 75 / 105 TRUE นุชลี
ลิ้มประสิทธิ์วงศ์
3 1048190468 มหาชัยวิทยาคม อ.ปลาปาก
จ.นครพนม
8 226 12 มัธยม 0.00 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 94 / 105 TRUE นุชลี
ลิ้มประสิทธิ์วงศ์