กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

ฐิติวุฒิ แก้วสีดวง

รหัสพนักงาน
: 01009250
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1053690033 วัดอรัญญิการาม อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์
15 261 10 ประถม 47.86 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 29 / 105 TRUE ฐิติวุฒิ
แก้วสีดวง
2 1053690083 หมู่ห้าสามัคคี อ.ตรอน
จ.อุตรดิตถ์
5 178 8 ประถม 45.77 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 29 / 105 TRUE ฐิติวุฒิ
แก้วสีดวง
3 1053690270 ชุมชนวัดบรมธาตุ อ.ลับแล
จ.อุตรดิตถ์
10 189 9 ประถม 44.20 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 29 / 105 TRUE ฐิติวุฒิ
แก้วสีดวง