กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

กรัณย์ สง่าศรี

รหัสพนักงาน
: 01005270
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1047540539 บ้านนาตาลคำข่า อ.เต่างอย
จ.สกลนคร
10 309 12 ขยายโอกาส 41.26 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 91 / 105 TRUE กรัณย์
สง่าศรี
2 1047540532 อนุบาลเต่างอย อ.เต่างอย
จ.สกลนคร
14 561 16 ประถม 39.06 140,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว วนิดา อุตนาม 43 / 105 TRUE กรัณย์
สง่าศรี
3 1047540533 บ้านจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย
จ.สกลนคร
11 258 13 ขยายโอกาส 34.62 110,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว อดิศักดิ์ เสนสอาด 92 / 105 TRUE กรัณย์
สง่าศรี