กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

พิชญดา รุจินาค

รหัสพนักงาน
: 01004641
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1054390297 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร) อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
5 94 8 ประถม 48.04 50,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว พงศกร มาระสาร 89 / 105 TRUE พิชญดา
รุจินาค
2 1054390179 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) อ.สอง
จ.แพร่
5 122 8 ประถม 42.15 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 86 / 105 TRUE พิชญดา
รุจินาค
3 1054390309 ราชประชานุเคราะห์ 25 อ.ร้องกวาง
จ.แพร่
38 0 26 ประถมและมัธยม 31.65 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 91 / 105 TRUE พิชญดา
รุจินาค