กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

คมกริช มีระหันนอก

รหัสพนักงาน
: 01004266
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1018090132 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) อ.สรรพยา
จ.ชัยนาท
8 169 11 ขยายโอกาส 42.45 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 76 / 105 TRUE คมกริช
มีระหันนอก
2 1018090092 วัดท่ากระแส อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท
9 83 11 ขยายโอกาส 39.75 50,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 76 / 105 TRUE คมกริช
มีระหันนอก
3 1018090083 วัดโพธิ์งาม อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท
11 228 11 ขยายโอกาส 37.88 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 92 / 105 TRUE คมกริช
มีระหันนอก