กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

ณัฏฐ์วรดี ชยากรฉัตรคุปต์

รหัสพนักงาน
: 01003059
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1071020276 วัดดอนเจดีย์ อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี
10 201 11 ขยายโอกาส 43.80 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 8 / 105 TRUE ณัฏฐ์วรดี
ชยากรฉัตรคุปต์
2 1071020261 วัดบ้านทวน อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี
11 236 9 ประถม 42.29 50,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 71 / 105 TRUE ณัฏฐ์วรดี
ชยากรฉัตรคุปต์
3 1071020269 วัดทุ่งสมอ อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี
12 201 11 ขยายโอกาส 38.49 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 89 / 105 TRUE ณัฏฐ์วรดี
ชยากรฉัตรคุปต์