กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

วิเชฏฐ์ หิรัญวงษ์

รหัสพนักงาน
: 01002310
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1015670031 วัดมะขาม อ.ไชโย
จ.อ่างทอง
12 270 11 ขยายโอกาส 41.19 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 71 / 105 TRUE วิเชฏฐ์
หิรัญวงษ์
2 1015670032 บ้านชะไว อ.ไชโย
จ.อ่างทอง
7 147 8 ประถม 35.72 50,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 88 / 105 TRUE วิเชฏฐ์
หิรัญวงษ์
3 1015670014 วัดตาลเจ็ดช่อ อ.เมืองอ่างทอง
จ.อ่างทอง
8 199 8 ประถม 35.36 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 75 / 105 TRUE วิเชฏฐ์
หิรัญวงษ์