ระบบ ICT และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ICT & Connectivity)
รร.ประชารัฐ 3,342 รร. จะได้รับการติดตั้งระบบ ICT ตามโมเดลของโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา
ประกอบด้วย :
- TV/Computer ทุกห้องเรียน
- LAN และระบบอินเทอร์เน็ต ทุกห้องเรียน
- ระบบ SMATV
- ห้องออกอากาศ
เอกสารการอบรมโรงเรียนคุณธรรม

เอกสารการอบรมแนวทางการสอนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

สื่อเสริมภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนประชารัฐ
วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนประชารัฐ

หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา  ( ชมวีดีทัศน์ )

หลักสูตรครู   ( ชมวีดีทัศน์ )
เอกสารโครงการ LCI (Leadership, Change Management, Innovation)