กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ซีพี ออลล์ ถ่ายทอดแนวคิด และกระบวนการพัฒนาการศึกษา

ผ่าน School Partner รุ่นใหม่ เพื่อมุ่งสร้างอนาคตทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย

19 พฤศจิกายน 2564 - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation) ในระยะที่ 4” นำโดยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าคณะทำงานมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้ช่วยจัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อ.ดร.หม่อมหลวงสรสิริ วรวรรณ รองหัวหน้าคณะทำงานมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคณบดีคณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการชี้แจงเป้าหมาย ถ่ายทอดแนวคิด ไปจนถึงกระบวนการการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่ School Partner กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ กว่า 80 ท่าน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปร่วมพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อม ทั้งด้านบุคคลากร ด้านหลักสูตร รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีความรู้ความสามารถในระดับที่ดีกว่ามาตรฐาน และสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเป็นระบบ

คุณตรีเทพ กล่าวถึง การดำเนินงานของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการติดต่อกันมาเป็นระยะที่ 4 (ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน) มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 4 จำนวน 111 โรงเรียน ซึ่งล้วนเป็นโรงเรียนที่ห่างไกล จึงทำให้ยังมีเยาวชนที่ขาดการสนับสนุนเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสที่น่ายินดี และขอขอบคุณ School Partner ทุกท่านที่มองเห็นถึงความสำคัญ และมีจิตอาสา เข้ามาเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ร่วมสร้างโอกาสด้านการศึกษาที่ดีแก่เยาวชน ช่วยขับเคลื่อนให้การสนับสนุนไปถึงเยาวชนอย่างเหมาะสม และเท่าเทียมกัน

#CONNEXTEDfoundation #CONNEXTED #มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี #โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี #SchoolPartner #CPALL

 

Tags