กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จัดประชุมเครือข่ายผู้บริหาร คุณครู โรงเรียนในความดูแล เพื่อสร้างความรู้จัก และสร้างมิติการเรียนรู้ร่วมกัน

10 กันยายน  2564 –  บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายโรงเรียนไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ผู้เข้าร่วมประชุมตัวแทนโรงเรียนในเครือข่ายไทยยูเนี่ยน จำนวน 37 คน ผอ.21 คน  รองผอ. 1 คน ครูผู้ประสานงาน 14 คน และตัวแทนบริษัทไทยยูเนี่ยนจำนวน 18 คน  (SP 15 คน PMO 3 คน) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ทางบริษัทฯปรับรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์  ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม ดังนี้

1. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและ School Partner ประจําโรงเรียน ผ่านกิจกรรม Check in รับผิดชอบโดย School Partner team

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ของแต่ละโรงเรียน เป็นประจําทุก 6 เดือนนั้น มีการปรับรูปแบบเพื่อเรียนรู้ร่วมกันโดยวิทยากร คุณณัฏฐ์ เพิ่มทรัพย์ (โค้ชนัท)  The Essential Coach ใน 4  หัวข้อคือ

- What is Coaching ชวนคิดชวนคุยด้วยคำถาม

- Visualization การตั้งวิสัยทัศน์ผ่านการเขียนภาพความสำเร็จให้ชัดเจน

- Feedback มี 2 รูปแบบ คือ 1. ชื่นชมเพื่อพัฒนาต่อยอด 2. ชี้แนะเพื่อปรับปรุง

- Gratitude การขอบคุณด้วยความจริงใจ ระบุพฤติกรรมที่สะท้อนคุณสมบัติ

ในครั้งนี้ School Partner ได้ร่วมเป็นผู้ช่วยโค้ชในการดูแลกิจกรรมกลุ่มย่อยทุกกิจกรรม เป็นกิจกรรมวันศุกร์ส่งท้ายที่สร้างความสนุก รอยยิ้มและสอดแทรกประเด็นที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ให้กับผอ. ครูและ School partner ทุกคน เพราะความร่วมมือเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน

 

Tags