กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

การประชุมออนไลน์หารือแนวทางพัฒนาร่าง "โมเดลนวัตกรรมด้านคุณธรรมคอนเน็กซ์อีดี : CONNEXT ED Morality Project" ร่วมกับคณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม

29 กันยายน 2564 – พันธมิตรภาคเอกชน มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ร่วมกับทีมวิชาการ จัดการประชุมออนไลน์นำเสนอ "โมเดลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา" เพื่อขอความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาภาคประชาสังคมของมูลนิธิฯ นำโดย ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุด รร.สัตยาไส, คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์, ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการ รร.ปัญญาประทีป และ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ นักวางยุทธศาสตร์ 

อันเป็นผลสืบเนื่องจากมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ แนวความคิด พร้อมให้คำชี้แนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาร่างโมเดลให้สอดรับกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายสูงสุด ในการสร้าง “เด็กดี-เด็กเก่ง” ของประเทศอย่างยั่งยืน

สำหรับขั้นตอนต่อไปคณะทำงานมูลนิธิฯ ร่วมกับทีมวิชาการจะได้นำคำแนะนำไปตกผลึกเพิ่มเติม สู่การพัฒนาโมเดลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic) สำหรับสถานศึกษาเพื่อนำไปใช้จัดการเรียนรู้แบบพร้อมใช้ (Ready to use) และการขยายผลในกลุ่มโรงเรียนนำร่อง พร้อมส่งมอบแก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อขยายผลในวงกว้างต่อไป

#CONNEXTED #CONNEXTEDFoundation #โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี #CONNEXTED_MoralityProject

Tags