กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

การประชุมคณะทำงานรัฐร่วมเอกชน ด้านประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

21 กันยายน 2564 – มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ร่วมกับองค์กรพันธมิตร จัดตั้งคณะทำงานรัฐร่วมเอกชน ด้านประชาสัมพันธ์ พร้อมจัดประชุมออนไลน์ชี้แจงบทบาทหน้าที่คณะทำงานฯ ด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทย

 

การประชุมครั้งนี้นำโดย คุณสุทธิชารัชต์ คำสองสีภัคนนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับคณะทำงานฯ  ด้านประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งแนะนำคณะทำงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี คุณรุณฤดี เลาหะพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวแนวทางการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้ที่ประชุมทราบ และคุณพฤษณี ปราโมช ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี กล่าวภาพรวมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลักของมูลนิธิฯ ปี 2564 รวมถึงแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิฯ ทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน

 

ทั้งนี้คณะทำงานรัฐร่วมเอกชน ด้านประชาสัมพันธ์ ได้เปิดเวทีหารือกลไกความร่วมมือสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนและขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งมีการนัดหมายการประชุมคณะทำงานฯ ด้านประชาสัมพันธ์ ในครั้งถัดไป เพื่อร่วมกันหารือแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไป

 

#CONNEXTEDfoundation #CONNEXTED #มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี #โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี

Tags