กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

การประชุมออนไลน์งานพัฒนาโมเดลนวัตกรรมด้านคุณธรรม โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Morality Project) ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและครู

23 ก.ค. 64 – พันธมิตรภาคเอกชน มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ประชุมออนไลน์งานพัฒนาโมเดลนวัตกรรมด้านคุณธรรม โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Morality Project) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและครู อันนำไปสู่การพัฒนาโมเดลเพื่อสร้างคุณลักษณะด้านคุณธรรมในนักเรียน

การประชุมครั้งนี้ นำโดยพันธมิตรภาคเอกชน ทีมวิชาการผู้พัฒนาโมเดล ร่วมด้วยตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและครู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยในวันนี้มีการแบ่งกลุ่มการประชุมออกเป็นห้องย่อย 3 กลุ่ม นำเสนอในหัวข้อ “Learning Journey จัดการเรียนรู้อย่างไรให้เป็นเด็กดี” ซึ่งภาคเอกชนเองจะได้รับฟังความรู้ในการกำหนดเป้าหมาย การพัฒนาหลักสูตร การสร้างสภาพแวดล้อมและการสนับสนุนครูที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Child Centric จากผู้บริหารสถานศึกษา อีกทั้งได้รับฟังประสบการณ์จริงจากตัวแทนครู ในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะด้านคุณธรรมอีกด้วย ซึ่งการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้จะนำไปสู่การนำเอาองค์ความรู้ไปพัฒนาโมเดลนวัตกรรมด้านคุณธรรม โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี  (CONNEXT ED Morality Project) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยในขั้นตอนต่อไปคณะทำงานมูลนิธิฯ และทีมวิชาการจะเตรียมการสังเคราะห์ข้อมูล ควบคู่กับการพิจารณาตรวจสอบทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกร่างหลักสูตรโมเดลนวัตกรรมด้านคุณธรรมก่อนเตรียมประชุมนำเสนอหลักสูตรต่อผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาภาคประชาสังคมของมูลนิธิฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

#CONNEXTED #CONNEXTEDFoundation #โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี #CONNEXTED_MoralityProject

 

Tags