กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

จัดอบรมออนไลน์ ICT Talent ภาครัฐ รุ่น 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เตรียมความพร้อมผู้นำไอซีทีร่วมผลักดันโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีเข้าสู่ยุคดิจิทัล

6 กรกฎาคม 2564 – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เปิดการอบรมออนไลน์ “ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่น 1

ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564” เสริมศักยภาพผู้นำไอซีที เตรียมความพร้อมการนำองค์ความรู้ไปผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี สามารถใช้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน

การอบรมครั้งนี้ คณะทำงานมูลนิธิฯ ร่วมกล่าวภาพรวมการดำเนินงานตาม 5 ยุทธศาสตร์หลักของมูลนิธิฯ อีกทั้งชี้แจงแผนการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกของสถานศึกษาบนระบบ School Management System ปีการศึกษา 2564 ในการบันทึกข้อมูลพื้นฐานตามรอบการบริหารงานในแต่ละรอบปีการศึกษา ซึ่งจะเริ่มให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลได้ในวันที่ 12 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64

ตลอดการอบรมอัดแน่นไปด้วยความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มุ่งหวังเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่องให้ ICT Talent ภาครัฐได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปอบรมบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะทำงานจากมูลนิธิฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเทคโนโลยีกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการสอนในวิชาวิทยาการคำนวณ Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมแนะนำสื่อการสอนจากมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

พร้อมกันนี้ คุณครูนิรัช เพชรพรรณ ICT Talent ภาครัฐ รุ่น 1 โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) จ.สกลนคร ร่วมแชร์ความประทับใจในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่น 1 โดยคุณครูนิรัชกล่าวว่า “ตนเองทำทุกทางเพื่อให้ครูสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเข้าถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้วันนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น และรู้สึกว่าหน้าที่ของการเป็น ICT Talent ภาครัฐมีความสำคัญมาก ที่จะนำความเปลี่ยนแปลงให้กับโรงเรียนและช่วยจุดประกายให้ครูเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นำไปสู่เด็กนักเรียนเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุขในการเรียน”

และในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกล่าวปิดการอบรมและกล่าวถึงการอำนวยความสะดวก และเตรียมสนับสนุนงบประมาณให้กับ ICT Talent ภาครัฐที่ได้รับการอบรมและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทางสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษากำลังจะเปิดรับสมัครผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 ในช่วงเดือนกันยายน 2564 นี้อีกด้วย

#ICTTalentOBEC #CONNEXTED #ICTTalent #มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี

 

Tags