กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

พันธมิตรภาคเอกชน เดินหน้าประสานความร่วมมือพัฒนาโมเดลนวัตกรรมด้านคุณธรรม โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี มุ่งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สร้างคุณลักษณะและปลูกฝังด้านคุณธรรม

2 ก.ค. 64 – พันธมิตรภาคเอกชน มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ร่วมกับทีมวิชาการผู้พัฒนาโมเดลนวัตกรรมด้านคุณธรรม โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXTED Morality Project) เดินหน้าประชุมออนไลน์ต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Sharing ครั้งที่ 1 เปิดโอกาสให้แต่ละองค์กรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม พร้อมสอดแทรกกระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนตัวอย่าง เพื่อนำไปสู่การศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านการปลูกฝังคุณธรรมในนักเรียนผ่านผู้บริหารสถานศึกษาและครู สร้างองค์ความรู้และรูปแบบที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Child Centric ตลอดจนนำองค์ความรู้ครั้งนี้ไปใช้เตรียมการสัมภาษณ์เชิงลึกกับโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี อันนำไปสู่การขยายผลเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ โมเดลนวัตกรรมด้านคุณธรรม โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXTED Morality Project) เป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับผู้เรียน เป้าหมายเพื่อเป็นโมเดลกลางที่สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับปรับใช้และขยายผลในวงกว้าง มุ่งสู่เป้าหมายการสร้าง “เด็กดี-เด็กเก่ง” แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

#CONNEXTED #CONNEXTEDFoundation #โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี #CONNEXTED_MoralityProject

 

Tags