กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

การประชุมออนไลน์ คณะทำงานภาครัฐร่วมเอกชน มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

28 มิถุนายน 2564 – คุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ คณะทำงานภาครัฐร่วมกับเอกชน เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมี ดร.อัมพรพินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะทำงานจากทางภาครัฐเข้าร่วมประชุม โดยกล่าวความคืบหน้าการดำเนินงานภาครัฐร่วมกับเอกชน และการสนับสนุนโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีในส่วนของภาครัฐให้ที่ประชุมทราบ ทั้งงบประมาณที่ได้สนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงงบแลกเป้า ทั้งนี้ภาคเอกชนเสนอพิจารณาให้มีการสนับสนุนด้านการจัดสรรงบประมาณโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนที่ยังไม่มีเอกชนดูแล เสริมสร้างสมรรถนะการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนด้านองค์ความรู้ สื่อการเรียนการสอน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคณะทำงานภาครัฐรับข้อเสนอไว้เพื่อพิจารณา อีกทั้งกล่าวการสนับสนุนโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หรือ ICT Talent ภาครัฐ ที่มีกำหนดการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องและเตรียมเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 ในเดือนกันยายน 2564 พร้อมกันนี้ คณะทำงานภาครัฐแจ้งให้ที่ประชุมทราบการแต่งตั้งสำนักติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะช่วยดำเนินการขับเคลื่อนการกำกับและติดตามผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ภาคเอกชน นำโดยดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะทำงานจาก 14 องค์กร พร้อมรวมพลังความร่วมมือจากภาคเอกชน โดยมีข้อหารือและกล่าวเสนอเพื่อพิจารณาในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

- แผนการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกของสถานศึกษาบนระบบ School Management Systemในปีการศึกษา 2564 ซึ่งขอการสนับสนุนจากภาครัฐให้โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี บันทึกข้อมูลพื้นฐานตามรอบการบริหารงานในแต่ละรอบปีการศึกษา เริ่มวันที่ 12 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 นี้

- แผนการดำเนินงานด้านงานวิจัย ถอดบทเรียนองค์ความรู้ภาคเอกชนที่ได้มีการเริ่มดำเนินการ และขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล และเตรียมวางแผนการสัมภาษณ์ถอดบทเรียนในระยะต่อไป

- แผนงานด้านการกลั่นกรองโครงการ บนระบบระดมทุนออนไลน์ (Crowdfunding)ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ Crowdfunding ที่ได้มีการนำร่องเปิดรับการระดมทุน พร้อมก้าวเข้าสู่การรับสมัครโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี สำหรับการระดมทุนเพื่อการศึกษาประจำปี 2564 กับโครงการ Notebook for Education เพื่อนำร่องจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้ครูและนักเรียน ในระดับชั้น ป.4-6 เปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาและทั่วถึงแม้ในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ต้องมีการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ซึ่งกำหนดปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการส่งตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นกรรมการพิจารณาและให้คะแนนโครงการที่โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ Notebook for Education พร้อมทั้งคณะทำงานภาคเอกชนชี้แจงแผนงานหลังโรงเรียนได้รับการระดมทุน Notebook for Education สำเร็จอีกด้วย

- พิจารณารายชื่อโรงเรียนเพิ่มเติมเป็นโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี

- พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ และโครงการภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยร่วมมือและประสานการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน เพื่อผลักดันการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง อีกทั้งโรงเรียนสามารถรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว

- พิจารณาแต่งตั้งรายชื่อคณะทำงานภาคเอกชนเพิ่มเติม 5 องค์กร 6 ท่าน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน

ทั้งนี้ผู้บริหารและคณะทำงานภาครัฐเห็นชอบทั้ง 6 ประเด็นที่ภาคเอกชนเสนอเพื่อพิจารณาโอกาสนี้ จึงมีกำหนดการนัดหมายการประชุมคณะทำงานรัฐร่วมเอกชน ครั้งที่ 2/2564 ในเดือนกันยายน 2564 เพื่อเสนอความคืบหน้าและร่วมกันหารือแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไป

#CONNEXTEDfoundation #CONNEXTED #มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี

 

Tags