กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดอบรมออนไลน์ สำหรับศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี

22 มิ.ย. 64 – มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดอบรมออนไลน์ สำหรับศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี

สืบเนื่องจากการประชุมออนไลน์คณะทำงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมคณะทำงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี โดยการประชุมดังกล่าวได้แนะนำสื่อและการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนจากภาคเอกชน โอกาสนี้ มูลนิธิฯ จึงจัดอบรมออนไลน์การใช้งานแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศรับทราบในเชิงลึกขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้

การอบรมในครั้งนี้ คณะทำงานมูลนิธิฯ กล่าวชี้แจง 1) การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีในระบบ School Management System เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบทของโรงเรียน โดยเริ่มเปิดให้บันทึกข้อมูลใน School Info ของปีการศึกษา 2564 นี้ในวันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป 2) แนวทางการติดตามประเมินผลของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Notebook for Education เพื่อคัดเลือกรับการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding ประจำปีการศึกษา 2564 3) แบ่งปันประสบการณ์การบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ICT Talent ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 4) การใช้งานแพลตฟอร์ม VLEARN – VClass แพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ 5) บทบาทความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่และคณะวิจัยเพื่อถอดบทเรียน 17 โมเดล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน และเตรียมการขยายผลต่อไป ทั้งนี้มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนนี้ จะสามารถพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกันและนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยได้

#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี #CONNEXTED #CONNEXTEDFoundation

Tags