กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดีเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมผ่าน “โครงการ Notebook for Education”

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดส่งผลให้โลกแห่งการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อความรู้ไม่ได้จำกัดแค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้น การศึกษาไทยจึงต้องก้าวให้ทันเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอนาคตเด็กไทยของเรา มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนไทย จึงริเริ่มโครงการ Notebook for Education เชื่อมโลกดิจิทัลส่งเสริมการเข้าถึงสาระความรู้ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกอย่างทั่วถึงและทัดเทียม

“โครงการ Notebook for Education คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อการศึกษาของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดีเพื่อคัดเลือกโรงเรียนในกลุ่มคอนเน็กซ์อีดีเข้ารับการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding ประจำปี 2564 สำหรับจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้ครูและนักเรียนใช้ในการเรียนการสอนตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล

  • ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้

ยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มุ่งเน้นให้ “ผู้เรียน” เป็นศูนย์กลาง (Childe Center) ผลักดันให้ผู้เรียนตั้งคำถามค้นหาคำตอบลงมือทำร่วมกันอภิปรายด้วยเหตุผลและปรับปรุงพัฒนาทำให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้งด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพไปพร้อมกัน

  • เข้าถึงแหล่งเรียนรู้

เปิดโอกาสให้“ผู้สอนและผู้เรียน”ได้เข้าถึงสื่อการสอนดิจิทัลแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการการเรียนรู้รวมถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารสาระความรู้จากทั่วทุกมุมโลกได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

  • พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเป็นฐาน

“ผู้สอน” จะได้รับการอบรมเพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมทั้งแนวคิดหลักการและประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กเป็นฐาน และร่วมออกแบบหน่วยการเรียนรู้สำหรับนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ทำให้เกิดเป็นเครือข่ายครูผู้ร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ และครูได้เทคนิควิธีการที่สามารถนำไปใช้ในการออกแบบการจัดกาเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากการนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ในระยะแรกเป็นการรับสมัครโรงเรียนกลุ่มคอนเน็กซ์อีดีตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายนนี้เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มูลนิธิฯได้ตั้งไว้ โดยโรงเรียนจะได้รับการประเมินพร้อมสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการพิจารณาจากภาครัฐและมูลนิธิฯ เมื่อโรงเรียนผ่านการคัดเลือกในช่วงประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 นี้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี จะเปิดการระดมทุนบนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเข้า“โครงการ Notebook for Education คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” เตรียมความพร้อมให้การศึกษาไทยสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้เด็กไทยอย่างเท่าเทียม

สามารถติดตามข่าวสารโครงการ Notebook for Education ได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดีhttps://connexted.org/foundation/

หรือสอบถามเพิ่มเติมเวลาทำการจันทร์-ศุกร์เวลา 9.00-18.00 น.

โทร 02-069-2101 และ Line Official Account @connexted

 

Tags