กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มทรูและองค์กรพันธมิตร ประชุมออนไลน์ “แผนการดำเนินงานโครงการโมเดลนวัตกรรมด้านคุณธรรมโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ครั้งที่ 1” พร้อมสานต่อเจตนารมย์การสร้างเด็กดี-เด็กเก่ง

28 พ.ค. 64 - คณะทำงาน 14 องค์กรพันธมิตร มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดประชุมออนไลน์ “แผนการดำเนินงานโครงการโมเดลนวัตกรรมด้านคุณธรรมโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ครั้งที่ 1” พร้อมสานต่อเจตนารมย์การสร้างเด็กดี-เด็กเก่ง

สืบเนื่องจากการประชุมสามัญมูลนิธิฯ ปี 2564 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน คณะทำงานนำโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มทรูและ 12 องค์กรพันธมิตรจึงริเริ่มวางแผนพัฒนาโมเดลนวัตกรรมด้านคุณธรรม โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี (CNED Morality Project) เป็นโมเดลกลางสำหรับปรับใช้กับโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ในการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่เป้าหมายการสร้าง “เด็กดี-เด็กเก่ง” แก่ประเทศอย่างยั่งยืน

การประชุมครั้งนี้ คณะทำงานมูลนิธิฯ และทีมวิชาการผู้พัฒนาโมเดล คุณกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร และคุณอุบลวรรณ ปลื้มจิตร เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจและจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะเสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมแผนการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบและเตรียมสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อถอดบทเรียนด้านคุณธรรมต่อไป

#CONNEXTED #CONNEXTEDFoundation

Tags