กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

คณะทำงานสำนักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดประชุมออนไลน์ การดำเนินงานวิจัย 5 โมเดล ผนึกกำลังภาครัฐและภาคเอกชนร่วมขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานวิจัยถอดบทเรียนองค์ความรู้เชิงลึก ระยะที่ 1

2 มิ.ย. 64 – คณะทำงานสำนักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดประชุมออนไลน์หัวข้อ การดำเนินงานวิจัย 5 โมเดล ผนึกกำลังภาครัฐและภาคเอกชนร่วมขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานวิจัยถอดบทเรียนองค์ความรู้เชิงลึก ระยะที่ 1

การประชุมครั้งนี้นำโดย ดร. มัลลวีร์ ราชโฟล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร ร่วมด้วยคณะทำงานด้านกรอบงานวิจัยของโครงการคอนเน็กซ์อีดี ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประชุมหารือร่วมกัน ในประเด็นการทำแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัย รวมถึงการตรวจสอบแบบสัมภาษณ์, การพิจารณารายชื่อคณะทำงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งพิจารณาปฏิทินการทำงานของแต่ละช่วงที่นำไปสู่การถอดบทเรียนตัวอย่างโมเดลองค์ความรู้จากภาคเอกชน 5 โมเดล จาก 17 โมเดลนำร่อง ที่ได้รับการนำเสนอเป็นตัวอย่างในระยะที่ 1 พร้อมเดินหน้าดำเนินการวิจัยภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มการวิจัยและถอดบทเรียนในช่วงการทำงานปี พ.ศ. 2564 ต่อไป

โอกาสนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ แจ้งข่าวสารการเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ Notebook for Education เพื่อคัดเลือกรับการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding ประจำปี 2564 สำหรับจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้ครูและนักเรียน เพื่อเชื่อมโลกเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมให้กับเด็กไทย

#CONNEXTEDfoundation #มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี

Tags