กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู เดินหน้าจัดอบรมออนไลน์ หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์การเรียนรู้ยุคดิจิทัล สำหรับบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี เตรียมพร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแม้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

18 - 20 พ.ค. 64  - มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มทรู เดินหน้าร่วมพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มกำลัง แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จัดอบรมออนไลน์ “นวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์การเรียนรู้ยุคดิจิทัล” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีในความดูแลของกลุ่มทรู ผ่าน True VROOM และ VLEARN แพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ซึ่งที่ผ่านมา กลุ่มทรูให้การสนับสนุนโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีรับผิดชอบ เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนงบประมาณแผนพัฒนาตามบริบท และมีการจัดอบรมออนไลน์ Digital Classroom ให้กับโรงเรียนในความดูแลแล้ว 1,067 โรงเรียนทั่วประเทศ สำหรับแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้ความดูแลของกลุ่มทรูในปีนี้ กลุ่มทรูตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาแบบยั่งยืน จึงจัดหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ขึ้น ได้แก่ Computing Science Genius, Robotics Genius, English Genius  ในวันที่ 18-20 พ.ค. 2564 ให้แก่กลุ่มโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ที่ขอแผนพัฒนาโรงเรียนด้านแผนวิชาการและสื่อการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและเป็นไปตามบริบทและความต้องการของโรงเรียนอย่างแท้จริง

โดยการอบรมครั้งนี้ นำโดย คุณกรกช นาวานุเคราะห์ รองผู้อำนวยด้านการศึกษา มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี กล่าวเปิดการอบรมและกล่าวภาพรวมการดำเนินงานตาม 5 ยุทธศาสตร์หลักของมูลนิธิฯ พร้อมชี้แจงแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มทรู พร้อมด้วย คุณอนุสรณ์ ดำรงธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวภาพรวมของหลักสูตร ที่มุ่งเน้นการให้กระบวนการและสื่อการสอนอย่างครบถ้วน เพื่อให้โรงเรียนนำหลักสูตรไปพัฒนาทักษะความรู้ให้กับผู้เรียนและสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตามบริบทของโรงเรียน อีกทั้งมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมชี้แจงแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอน และวิธีการใช้สื่อการสอนต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำความรู้ไปบริหารจัดการการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน

การอบรมในครั้งนี้ นอกจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูประจำวิชาแล้ว ยังมีศึกษานิเทศก์ ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) และผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) เข้าร่วมรับฟังด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการศึกษาร่วมกัน โดยศึกษานิเทศก์จะเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อีกทั้ง School Partner เป็นผู้ที่ช่วยในการประสานงานและติดตามการดำเนินงานกับโรงเรียน โดยมี ICT Talent ช่วยอำนวยความสะดวกในการอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีและแนะนำครูผู้สอนให้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งบรรยากาศการอบรมในครั้งนี้คณะวิทยากรได้เปิดเวทีการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจในการจัดอบรมออนไลน์ครั้งนี้เป็นอย่างดี

#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี  #CONNEXTED #TRUECONNEXTED #อบรมออนไลน์

#โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี

 

Tags