กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

‘สพฐ.’ จับมือ‘คอนเน็กซ์อีดี’ จัดประชุมปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลัง

1-2 เมษายน 2564 – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี

จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผนึกกำลังภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นการจัดประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน วางแผนการดำเนินงาน จัดทำกรอบการปฏิบัติงานคณะทำงาน 3 ฝ่าย คือ คณะกรรมการกลั่นกรองแผนพัฒนาโรงเรียน คณะกรรมการด้านกรอบงานวิจัยของโครงการคอนเน็กซ์อีดี และคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ตลอดจนจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงการดำเนินงานที่ได้ร่วมกับโครงการคอนเน็กซ์อีดีมาอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานภาครัฐเพื่อร่วมทำงานกับภาคเอกชน เพื่อให้นำไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมด้วย ดร.มัลลวีร์ ราชโฟล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และคุณ

กรกช นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ได้ร่วมกล่าวภาพรวมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ, ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา, แผนการดำเนินงานโครงการตาม 5 ยุทธศาสตร์หลักของมูลนิธิฯ, ความร่วมมือของพันธมิตรจากภาคเอกชนกว่า 40 องค์กร มาร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาไทย และแพลตฟอร์มการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED CROWDFUNDING ที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ผ่านการบริจาคออนไลน์ไปยังโรงเรียนโดยตรง พร้อมเปิดเวทีสนทนาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อสงสัย และเสนอแนวทางความคิดเห็นได้

การประชุมปฏิบัติการภายใต้การดำเนินงานโครงการคอนเน็กซ์อีดี มีการแบ่งการประชุมกลุ่มย่อย ตามคณะกรรมการฯ คณะทำงาน 3 ฝ่าย และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทำงานร่วมกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อบทบาทและกรอบการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย และในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกล่าวสรุปแนวทางการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป

 

 

Tags