กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี สร้างการมีส่วนร่วมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เปิดเวทีจัดอบรมออนไลน์ให้กับโรงเรียนกองทุนการศึกษา

16 มี.ค. 2564 – พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และประธานกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมออนไลน์ หัวข้อ “การศึกษาและการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยี” แก่กลุ่มโรงเรียนกองทุนการศึกษา จำนวน 143 โรงเรียน ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู ผู้นำอาสา และคณะทำงานกองทุนเข้าร่วมอบรมกว่า 500 คน

 

โดยในวันนี้ ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เป็นตัวแทนกล่าวชี้แจงภาพรวมและกลไกการขับเคลื่อนมูลนิธิฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยสามารถดึงศักยภาพของตนเอง สู่การเป็นเด็กดีและเด็กเก่ง นอกจากนี้ตัวแทนคณะทำงาน ร่วมชี้แจงกระบวนการกรอกข้อมูลเชิงลึกของสถานศึกษาบนระบบ School Management System (SMS) ที่ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลเพื่อศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดและยั่งยืน อีกทั้งแนะนำสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้จากทรูปลูกปัญญาเพื่อเสริมทักษะการใช้สื่อด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาให้แก่กลุ่มโรงเรียนกองทุนการศึกษา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างยั่งยืน

 

ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ จะมีการจัดอบรมเพิ่มเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนกองทุนการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อผลักดันให้โรงเรียนสามารถนำความรู้และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

Tags