กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ทรูปลูกปัญญาขอเชิญชวนคุณครูปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนก้าวสู่โลกดิจิทัล

เปลี่ยนห้องเรียนที่มีแค่กระดานดำให้เป็นห้องเรียนแห่งการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในห้องเรียนยุค New Normal ที่การเรียนการสอนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ในปัจจุบัน โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้คนต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของภาคการศึกษาก็เช่นกัน การจะจัดการเรียนการสอนที่มีครูผู้สอนและผู้เรียน ไม่เพียงพอต่อการศึกษาในยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ต้องมีการปรับปรุงให้ทันยุคทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ทรูปลูกปัญญา ยกตัวอย่างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการสอดแทรกเทคโนโลยีเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และการสร้างองค์ความรู้กับตัวผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ >>> คลิกที่นี่เพื่อเข้าถึงแผนการจัดการเรียนรู้

   - วิชาคณิตศาสตร์
   - วิชาภาษาไทย
   - วิชาภาษาอังกฤษ
   - วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

- แบบที่ 1 : ชุดคอมพิวเตอร์ และ TV 1 ชุด  ต่อ นักเรียน 1 ห้อง
- แบบที่ 2 : คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ นักเรียนรายกลุ่มย่อย
- แบบที่ 3 : คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ นักเรียนรายบุคคล

การใช้งานแผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูสามารถใช้งานตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียน ซึ่งสามารถเข้าไปใช้งานสื่อการสอนออนไลน์มากมายที่คุณครูสามารถนำมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

ยกตัวอย่าง 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบที่ 3 : คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ นักเรียนรายบุคคล คุณครูให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com เข้าไปเรียนรู้บทเรียน Digital Textbook เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  พร้อมทำแบบฝึกหัดผ่านการใช้แอปพลิเคชัน Kahoot เมื่อจบการเรียนการสอนให้นักเรียนออกมาอธิบายเรื่องที่ได้เรียนในวันนี้ที่หน้าห้องเรียน หรือเขียนสรุปผลออนไลน์ผ่าน Plook Classroom คุณครูเข้าไปตรวจงาน และสั่งการบ้านนักเรียนผ่าน Plook Classroom

 

คลังบทเรียนออนไลน์ Digital Textbook โดยทรูปลูกปัญญา

เข้าถึงคลังบทเรียน Digital Textbook หนังสือเรียนรูปแบบออนไลน์ที่รวบรวมบทเรียนความรู้ ครบทุกสาระการเรียนรู้  

Digital Textbook โดย ทรูปลูกปัญญา ประกอบไปด้วยเนื้อหาวิชา ดังนี้

- วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
- วิชาภาษาไทย
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
- วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

คลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าถึง Digital Textbook

 

เมื่อความรู้ไม่จำกัดแค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้น ดังนั้นแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วในปัจจุบัน หรือในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ ผู้สอนและผู้เรียนต้องรู้จักการทำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน หรือ Technology-based Learning คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี เป็นช่องทางหรือ Platform ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน มีแนวคิดและหลักการอย่างไร

ตอนที่ 1 : แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน >> คลิกที่นี่
ตอนที่ 2 : การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน >> คลิกที่นี่
ตอนที่ 3 : การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน >> คลิกที่นี่
ตอนที่ 4 : การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ >> คลิกที่นี่

 

เมื่อพิจารณาถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการศึกษาแล้ว จะมีเทคโนโลยีใดสามารถนำมาพัฒนาในส่วนของการศึกษาให้มีความทันสมัย และรวดเร็วต่อการศึกษา วันนี้ทรูปลูกปัญญาขอยกตัวอย่าง 9 เทรนด์ เทคโนโลยีมาแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษาของประเทศ และช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากยิ่งขึ้นในโลกการศึกษาไทยในอนาคต

อ่านเรื่อง : เปลี่ยนโลกการศึกษาไทย : 5G  ... คลิกที่นี่
อ่านเรื่อง : เปลี่ยนโลกการศึกษาไทย : Smartphone  ... คลิกที่นี่
อ่านเรื่อง : เปลี่ยนโลกการศึกษาไทย : Big Data  ... คลิกที่นี่
อ่านเรื่อง : เปลี่ยนโลกการศึกษาไทย : AI  ... คลิกที่นี่
อ่านเรื่อง : เปลี่ยนโลกการศึกษาไทย : Robot  ... คลิกที่นี่
อ่านเรื่อง : เปลี่ยนโลกการศึกษาไทย : AR และ VR  ... คลิกที่นี่
อ่านเรื่อง : เปลี่ยนโลกการศึกษาไทย : 3D Printing  ... คลิกที่นี่
อ่านเรื่อง : เปลี่ยนโลกการศึกษาไทย : Bio Metric  ... คลิกที่นี่
อ่านเรื่อง : เปลี่ยนโลกการศึกษาไทย : Social and Business  ... คลิกที่นี่

 

ปัจจุบันเด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีการเกิดและเติบโตมากับเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น Internet Smartphone Tablet ทำให้การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทางด้านการศึกษาเป็นเรื่องที่ง่าย และพร้อมที่จะเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ของครูจึงต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับลักษณะผู้เรียน เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้

แอปพลิเคชันช่วยสอนสำหรับครูยุคใหม่ที่เหมาะสำหรับการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

คลิกที่รูปภาพเพื่อทำความรู้จัก Application ช่วยสอนที่คุณสนใจ

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ เพียงเท่านี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณครูก็สามารถจัดการเรียนการสอนนักเรียนได้ โดยไม่จำกัดเฉพาะในห้องเรียน  มาก้าวสู่โลกการศึกษาในอนาคตไปกับทรูปลูกปัญญากันนะคะ

Tags