กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดประชุมออนไลน์ ชี้แจงการดำเนินงานและทิศทางของโครงการคอนเน็กซ์อีดี สำหรับคณะทำงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

4 ก.พ. 2564 – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดประชุมออนไลน์ ชี้แจงการดำเนินงานและทิศทางของโครงการคอนเน็กซ์อีดี สำหรับคณะทำงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีการประชุม

 

โดยในวันนี้ คุณกรกช นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี พร้อมด้วยคณะทำงานจากมูลนิธิ ฯ ร่วมกล่าวภาพรวมมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และชี้แจง

- ผลการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ ที่ผ่านมา รวมถึงชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์หลักของมูลนิธิ ฯ ปี 2564 – 2565 อีกทั้งการมีพันธมิตรจากภาคเอกชนกว่า 40 องค์กร มาร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยสามารถดึงศักยภาพของตนเอง สู่การเป็นเด็กดีและเด็กเก่ง

- แพลตฟอร์มการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED CROWDFUNDING เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ผ่านการบริจาคออนไลน์ไปยังโรงเรียนได้โดยตรง

 

พร้อมกันนี้ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ร่วมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

- บทบาทการกำกับติดตามโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี เข้าบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาบนระบบ School Management System

- บทบาทด้านโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ School Partner เพื่อสนับสนุนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา

- บทบาทโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภาครัฐ หรือ OBEC ICT Talent ในการกำกับติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน ICT Talent ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนี้การประชุมยังเปิดเวทีสนทนาให้กับผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ร่วมสอบถามข้อสงสัยและนำเสนอข้อคิดเห็นมายังคณะทำงาน เพื่อเป็นมุมมองให้คณะทำงานนำข้อมูลไปจัดทำโครงการและเพื่อให้โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี สามารถดำเนินการตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

Tags