กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ขับเคลื่อน 12 โรงเรียน ภายใต้ “มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี” ด้วย “Students Improvement Projects”เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไทยด้วยสื่อการเรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต้

 

โรงเรียนบ้านคู้คด จ.พระนครศรีอยุธยา

 

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ทำงานร่วมกับ School Partner ทั่วประเทศ ลงพื้นที่โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีพร้อมกับ Mr.Ju Dong Uck ผู้เชี่ยวชาญในการคิดค้นและพัฒนาสื่อการเรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อนำเสนอสื่อการเรียนรู้ พร้อมกับวางแผนการดำเนินงาน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไทยร่วมกับทีมผู้บริหารโรงเรียน

โดยมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิด (Thinking Process) ทักษะการคิดคำนวณ (Computation) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) ทักษะความเป็นผู้นำ ความสามารถในการวางแผน การตัดสินใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนต่อไป

 

โรงเรียนนายอวัฒนา จ.สกลนคร
โรงเรียนบ้านเชียงพิณ จ.อุดรธานี
โรงเรียนบ้านบางกง จ.สระบุรี
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) จ.สระบุรี
โรงเรียนวัดเท้าอู่ทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) จ.พระนครศรีอยุธยา

 

Tags