กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ประกาศผลการคัดเลือกผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ประจำโรงเรียนภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ปี 2563 ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีใจมุ่งมั่นอยากร่วมยกระดับการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมเชื่อมโยงทักษะองค์ความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชน สำหรับผู้ที่มีรายชื่อทางคณะทำงานจะติดต่อเพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

Tags