กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

 

พัฒนาศักยภาพคุณครู ป.1

  การเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นช่วงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะเป็นพื้นฐานที่เด็กจะไปต่อได้อย่างมั่นใจในระดับที่สูงขึ้น เด็กนักเรียนจะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมไม่เพียงแต่ด้านวิชาการ ระเบียบวินัย หรือการเสริมสร้างภาวะทางอารมณ์และความรับผิดชอบที่อยู่ในหลักสูตรเท่านั้น ที่สำคัญอีกประการคือ การทำให้เด็กๆมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนหนังสือ ที่จะทำให้เขาอยากจะเรียนและเรียนได้อย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่อง

 

  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูระดับประถมศึกษา ใน 4 วิชาหลักคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งทำให้คุณครูสามารถเปลี่ยนการสอนไปสู่ Active Learning ได้อย่างเต็มรูปแบบ การสอนทำได้ง่ายขึ้น นักเรียนมีความสนุกจากกิจกรรมที่หลากหลาย เข้าใจเนื้อหาได้เร็ว และมีความสุขกับการเรียน  

เพื่อพัฒนาศักยภาพคุณครูขึ้นไปอีกระดับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดอบรมให้กับคุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 คน จาก 11 โรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของบ้านปู ใน 4 วิชาหลักคือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ สศว. (สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2562 ที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีวิทยากรมากด้วยคุณภาพจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

เนื้อหาที่สำคัญในการอบรมประกอบด้วย

1)เนื้อหาความรู้

2)กิจกรรมการเรียน - การสอน

3)โครงการสอนระยะยาว

4)การทำใบงาน

5)การออกข้อสอบ

6)ผลิตสื่อการสอน

  การอบรมในครั้งนี้ ทำให้คุณครู ป. 1 ได้รับการพัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการทำความเข้าใจกับเนื้อหาและเทคนิคการสอนที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น การวางแผนการสอนทั้งปีการศึกษาที่มีความชัดเจนมากขึ้น การผลิตใบงานที่น่าสนใจ การสร้างกิจกรรมและการผลิตสื่อการสอน รวมไปถึงเทคนิคการออกข้อสอบ ที่จะทำให้คุณครูสามารถที่จะไปยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลไปถึงการสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป  

 

Tags