กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

โครงการปราชญ์ท้องถิ่น ศิลป์สืบสาน การเรียนรู้ สู่นวัตวิถี โรงเรียนบ้านปางคึก จ. เชียงราย

 

โรงเรียนบ้านปางคึก มีวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน ที่มุ่งสร้างคนดี มีความรู้ เน้นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งการเล่นดนตรีพื้นเมือง ฟ้อนล้านนา ขนมพื้นบ้านและอาหารพื้นเมือง   จากการสำรวจพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเอาไว้  ประกอบกับในท้องถิ่นมีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติจริง จนเกิดทักษะ และโรงเรียนสามารถนำผลงานนักเรียนในโครงการไปร่วมกิจกรรมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองรวง และกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางชุมชนจัดได้ นอกจากนั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ โรงเรียนได้มีนโยบายให้ครูและนักเรียนถ่ายทอดความรู้ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสืบทอดกันไปในแต่ละปีการศึกษา

 

ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดทำโครงการปราชญ์ท้องถิ่น ศิลป์สืบสาน การเรียนรู้ สู่นวัตวิถี ขึ้น  เพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

ผู้สนับสนุน

SP: วินัย สมเด็จ

องค์กร : CPALL

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562

 

 

Tags