กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ตรวจติดตามโครงการ อุทยานเกษตรพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) จ. เชียงราย

 

โดยทางโรงเรียนจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีและการเรียนรู้ 4   มติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย

 

มิติที่ 1  ด้านพืช

- การปลูกพืชสวนครัว/พืชสมุนไพร  ค่าเมล็ดพันธ์

- การปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ จำนวน 6 ชุด

- การเพาะถั่วงอก ถังเพาะ 

- การเพาะเห็ด  เริ่มต้น กระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่การผลิตก้อนเห็ด จนถึง การดูแลรักษาและการจัดจำหน่าย 

- การทำนาข้าว  (ข้าวอินทรีย์  วิถีพอเพียง)  จำนวน  6 ไร่ 

 

มิติที่ 2  ด้านปศุสัตว์

- การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่  ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนและการดำเนินงาน   

- การเลี้ยงหมูป่า

- การเลี้ยงเป็ด 100  ตัว

 

มิติที่ 3  ด้านประมง

- การเลี้ยงปลาดุก  ปลานิลในกระชัง ปลาหมอ ปลาคัง ปลากด               

- การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ 

 

มิติที่ 4  ด้านสิ่งแวดล้อม

- การเลี้ยงไส้เดือน ท่อ 1 ม. ขุยมะพร้าว แม่พันธ์ไส้เดือน

- การทำ อีเอ็ม (EM)  หัวเชื้อขยาย

- การทำปุ๋ยจุรินทรีย์ชีวภาพ (โปกาฉิ)  รำละเอียด  แกลบดำ  แกลบดิบ

- การทำน้ำยาอเนกประสงค์ เครื่องปั่น  n70  น้าตาลทรายแดง  น้ำยาขจัดคราบ ถังกรอกน้ำยา  แกลอนใส่น้ำยา

 

การเชื่อมโยงกิจกรรม กับ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. การทำห้องเรียนรู้  วิถีพอเพียง ผ่านสื่อดิจิตอล อาทิ เว็ปไซด์  เพจ facebook   โดย ภายในเว็ปไซด์จะประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  องค์ความรู้ในด้านการจัดการเรียนรู้ แนวเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถเข้ามาสืบค้นหาข้อมูลได้ในเว็ปไซด์และสามารถติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมในโรงเรียนได้

2. สร้างห้องเรียน Classroom  โดยที่ครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้  ในเรื่องการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทั้ง 4 มิติ  โดยครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสนอ สร้างงาน  ในชั้นเรียน ได้  และเลือกว่าจะให้นักเรียนทำอย่างไร ครูสามารถติดตามว่านักเรียนคนใดทำงานเสร็จแล้วบ้าง  และใครยังทำงานไม่เสร็จ  ตลอดจนแสดงความคิดเห็นกับนักเรียนแต่ละคนได้  รวมถึงขยายผลไปเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน “ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดู่”

3. ใช้บอร์ด KidBright ในการฝึกให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิด   การวางแผน โดยนักเรียนสามารถออกแบบและสร้างชุดคำสั่งแบบ Block-structured Programming ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน  โดยทางโรงเรียนจะนำมาควบคุมการสั่งงานด้านเกษตร การตั้งเวลารดน้ำต้นไม้  การตั้งเวลาในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวิภาพ

4.  การสร้างและจัดจำหน่ายสินค้าทางด้านการเกษตรออนไลน์ ผ่าน เพจ facebook  และ เว็ปไซด์  ใช้ระบบการจัดจำหน่ายสินค้าแบบ  “กิจการสหกรณ์นักเรียนวิถีพอเพียง” มีระบบการสั่งสิ้นค้าและส่งสินค้าผ่าน แอฟพิเคชั่น

   

การบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมไปยังหลักสูตร

STEM ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา (เป็นวิชาอาชีพเสริม มีหน่วยกิตเฉพาะ)

 

ผู้สนับสนุน

SP: วินัย สมเด็จ

องค์กร: CPALL

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562

 

Tags