กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ตรวจติดตามโครงการ "กิ่วประชา School Stay" โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา อ. แม่ทะ จ. ลำปาง

     โรงเรียนจัดตั้งธุรกิจ School Stay  ที่ดำเนินการโดยนัแทรก/แก้ไข Anchorกเรียนทั้งหมด  มีคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่ปรึกษา  มีผู้ปกครองนักเรียน  ผู้นำชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุน  โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนที่มีอาคารเรียนที่ว่างไม่ได้ใช้เรียน มีพื้นที่ด้านหลังโรงเรียนที่สามารถปรับปรุงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยว

     ในส่วนของความยั่งยืนของโครงการ เมื่อทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นการวางพื้นฐานให้กับทางโรงเรียนในครั้งนี้แล้ว  การนำโครงการสู่การปฏิบัติจะกำหนดเป็น time line  ซึ่งอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกกิจกรรมในเวลาที่รวดเร็ว  ทั้งนี้โดยทางโรงเรียนจะต้องนำสรรพกำลัง  ที่มีในชุมชน ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ครูบำนาญในพื้นที่  ปราชญ์ชาวบ้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สาธารณสุข  โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศิษย์เก่า  พระภิกษุ  กลุ่มอาชีพต่างๆ  เข้ามาหนุนเสริม  ในส่วนของงบประมาณที่เสนอขอต่อ CP  All  มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับโรงเรียน  ในการพลิกภาพของโรงเรียนให้มีความแตกต่าง  จากที่เป็นมาก่อน เพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมไปสู่ต้นสังกัด  ไปสู่ชุมชน  ไปสู่กลุ่มต่างๆที่เฝ้ารอการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน เมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้  ผลกระทบที่ตามมาคือความเลื่อมใส  ศรัทธา  ซึ่งจะแสดงออกในการนำนักเรียนกลับเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนของเรา  การเพิ่มจำนวนนักเรียนก็เท่ากับการเพิ่มงบประมาณสนับสนุน การเพิ่มครูและบุคลากร  การวางวิสัยทัศน์ ที่เราคาดหวังก็สามารถเป็นจริง และยั่งยืนได้ ในส่วนของการแสวงหารายได้จากการเป็น School  Stay  นั้น  ทางโรงเรียนไม่ได้คาดหวังว่าจะมีรายได้เกิดขึ้นด้วยจำนวนเงินที่มากมาย

เพราะ “ การศึกษาคือการลงทุน”  การที่นักเรียนของเราได้ทราบที่ไปที่มาของเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์  ที่ได้รับจากการจำหน่ายสินค้า หรือการให้บริการแกนักท่องเที่ยว แก่ผู้มาเยี่ยมชม  ว่าเกิดจากพลังความคิด  การลงมือทำของตนเอง ย่อมเป็นคุณค่าที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับเด็กซึ่งมีคุณค่ามากกว่าเงินทองที่ได้รับ  ในเรื่องของการตลาดที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ออกไปสู่สังคมนั้นทางโรงเรียนคาดว่า การที่เราเริ่มมีจุดขายด้วยสินค้า  และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ใส่ใจเรื่องของสุขภาพ  ด้วยพลังของเด็กๆ  ถ้าผู้ใหญ่ในวงการต่างๆ ได้รับรู้รับทราบย่อมจะสนับสนุน ให้โอกาสนักเรียนอย่างแน่นอน  โดยที่ผ่านมาพอเราเริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ เราก็ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท Asia   Forex  Academy  ที่มาพักโฮมเสตย์ของบ้านกิ่วหลวงจำนวน  10  ทุน ชื่อ “พอร์ท  Social  Trader  เพื่อทุนการศึกษา”  เป็นทุนต่อเนื่องให้จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และทางโรงเรียนได้รับการจองจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวนประมาณ  30  คน เป็นกลุ่มขายอสังหาริมทรัพย์  จะมาท่องเที่ยว ร่วมทำกิจกรรม และพักนอนที่โรงเรียน ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม  2562  

การดำเนินโครงการที่แตกต่างจากการทำงานของสถานศึกษาดังที่เคยปฏิบัติมา เป็นงานที่ท้าทาย  อาศัยการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ  เป็นแนวทางใหม่เพื่อเริ่มต้นการพัฒนาเด็กในชนบทห่างไกลถ้าไม่ใช่ได้รับทราบแนวคิด  แนวการพัฒนาจากบริษัทเอกชนเช่น CP  All  ที่โรงเรียนได้เข้าอบรมจากทางบริษัท  โรงเรียนก็คงจะคิดงานไม่แตกต่างจากเดิม 

ผู้ดูแล

SP : ศิริวัฒญ์ เอกนิธิวรากรกุล

องค์กร : CP ALL

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562

 

Tags