กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

ตรวจติดตามโครงการเกษตรพอเพียงเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ รร.ห้วยมะเกลือวิทยา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

     โครงการนี้โรงเรียนจัดรูปแบบกระบวนการเรียนรู้เป็น 5 ฐาน โดยจัดการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี่ 3 มีนักเรียนรับผิดชอบพร้อมครูที่ปรึกษาดูแลแต่ละฐาน โดยมีการปฏิบัติจริง สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนได้ ตั้งแต่เดือนแรกที่ดำเนินการ คือ การจำหน่ายไข่เป็ด โดยทั้ง 5 ฐานจะมีรายได้เข้ามาหมุนเวียน 4 ฐาน ดังนี้ ไข่สด มีรายได้ทุกวัน ผักมีรายได้ 3 ครั้งต่อปี ปลาจำหน่าย 3 ครั้งต่อปี ไข่แปรรูป(ไข่เค็ม,ไข่เยี่ยวม้า) มีรายได้ทุกวัน

    โดยได้เรียนรู้บูรณาการกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา รู้หลักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ การทำบัญชีรายรับรายจ่าย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ การแปรรูปผลผลิต กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการใช้ IT ออกแบบผลิตภัณฑ์ จำหน่ายออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต

     บริหารจัดการโดยคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อการประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง  โครงการนี้จะมีการจำหน่ายแม่พันธุ์เป็ดทุก 2 ปี และจำหน่ายในช่วงมกราคมและกุมภาพันธ์ เนื่องจากเป็นเทศกาลตรุษจีน เป็ดจะได้ราคาดี นำรายได้จากการขายเป็ดและผลกำไรในระหว่างดำเนินการ ไปจัดซื้อแม่พันธุ์เป็ดรุ่นต่อไป ชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ในชุมชนและชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

ดูแลโครงการโดย

SP : ศิริวัฒญ์ เอกนิธิวรากรกุล

องค์กร : CP ALL

 

 

Tags