กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชวนผู้อำนวยการโรงเรียน เรียนรู้ทักษะการโค้ชสำหรับผู้บริหารแนวใหม่ (School Director as a Super Coach)

 

             บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ร่วมกับ บริษัท อินฟลูเอ็นเซอร์ ไทยแลนด์ (Influencer TH) ชวนผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการสานอนาคตการศึกษา (Connext ED) เรียนรู้ทักษะการโค้ชสำหรับผู้บริหารแนวใหม่ (School Director as a Super Coach) เหมาะสำหรับผู้บริหารองค์กรที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่ช่วยดึงทักษะ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรในองค์กรผ่านกระบวนการโค้ช โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ฝึกฝน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

กิจกรรมการอบรมเริ่มต้นจากการเรียนรู้ลักษณะของตนเองผ่านประเภทของสัตว์สี่ทิศ สร้างความเข้าใจลักษณะนิสัยของตนเองและเพื่อนครู เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ฝึกทักษะการโค้ชผ่านกระบวนการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening Skill for Coach) การฟังที่ไม่ตัดสิน ฟังแบบเข้าใจ การตั้งคำถามเพื่อให้ผู้รับการโค้ชสามารถเข้าใจปัญหาและเลือกแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม และการสร้างพื้นที่สุขใจในการทำงาน (Comfort Zone Design)

นอกจากบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ความสุขที่เกิดจากการได้รับการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ สัมผัสถึงการเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านที่ได้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้จะนำประสบการณ์ไปปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อสร้างองค์กรที่มีศักยภาพและมีความสุขเพื่อเป็นองค์กรที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

 

Tags