กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชวนครูปรับห้องเรียนเปลี่ยนการสอนผ่านการอบรมหลักสูตร ออกแบบห้องเรียนที่มีชีวิตในศตวรรษที่ 21 (Engaging Learning Design)

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ร่วมกับ บริษัท อินฟลูเอ็นเซอร์ ไทยแลนด์ (Influencer TH) ชวนครูในโครงการสานอนาคตการศึกษา (Connext ED) ปรับห้องเรียนเปลี่ยนการสอนเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนเพราะนักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว การสอนแบบเดิมจึงไม่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ของเด็กในศตวรรษที่ 21 ฉะนั้นครูจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้เกิดความน่าสนใจผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning หรือการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
การอบรมเริ่มต้นจากการรู้จักธรรมชาติและพัฒนาการของนักเรียน เพื่อให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การสวมบทบาทเป็นครูและนักเรียนหลายบุคลิก (Role Play) ฝึกการฟัง การตั้งคำถาม ผ่านการทำหน้าที่เป็นโค้ชในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น นักเรียนรู้สึกกังวลกับผลการเรียนที่ตกต่ำ หรือนักเรียนมีปัญหาอกหัก ครูได้ฝึกการใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกม ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการสอนแบบ Active Learning ครูได้ลงมือออกแบบการสอนและทดลองสอนในวิชาของตนเองด้วยกระบวนการ Active Learning พร้อมได้รับคำแนะนำจากเพื่อนครูที่ร่วมทำกิจกรรม
บรรยากาศที่เกิดขึ้นในการอบรมครั้งนี้คือ บรรยากาศของความสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ยินดีรับฟังและปรับเปลี่ยนเพื่อการสอนที่ตอบโจทย์การเรียนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เกิดเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตซึ่งบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูทุกท่านที่ได้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้จะนำประสบการณ์ไปปรับเปลี่ยนห้องเรียนของตนเองให้เป็นห้องเรียนที่มีชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง

 

Tags