กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
School Management System : EP 2

วิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management System : EP 2 - SCHOOL INFO

School Info เป็นโมดูลเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน และเป็นฐานข้อมูลในการจัดแสดงข้อมูลโรงเรียนบางส่วนในเว็บไซต์ http://connexted.org เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้สนับสนุนทราบข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนและใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนหรือการสร้างการมีส่วนร่วมทางการศึกษาอื่น ๆ โดยโรงเรียนสามารถศึกษาการบันทึกข้อมูลและการใช้งานระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้จากคลิปแนะนำนี้

Tags