กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

การพิจารณาการนำเสนอแผนงบประมาณประจำปี 2562 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

             บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ  ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอแผนงบประมาณประจำปี 2562 ณ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรสาคร โดยมีโรงเรียน 38 โรงเรียนจาก 4 จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอแผน ในระหว่างวันที่ 1 -16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  

             ตัวแทนจากทางโรงเรียนประชารัฐทั้งผู้อำนวยการ ครูผู้ประสานงานและ School Partner ได้ให้          ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอแผนของบประมาณอย่างพร้อมเพียง โดยวัตถุประสงค์หลักของการนำเสนอแผนยังคงดำเนินกิจกรรมในโครงการ 3 รูปแบบคือ ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพและด้านวัฒนธรรม        โดยปรับรูปแบบเน้นการบูรณาการหลายด้านเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนานักเรียนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

         ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

                                                                                  

 

Tags